Vi på Cami Stängsel AB arbetar efter ett kvalitetsledningssystem enligt kraven i ISO 9001:2008 samt ett miljöledningssystem enligt kraven i ISO 14001:2004.

Kvalitetspolicy

Företaget och varje medarbetare skall sträva efter att uppfylla kundernas krav, behov, förväntningar och önskemål så länge de ryms inom verksamhetens ramar och tilldelade resurser.

Det förutsätter att de produkter och tjänster som vi levererar alltid är:

  • rätt produkt
  • i rätt mängd
  • levererade eller installerade i rätt tid hos kunden
  • till överenskomna villkor

Cami Stängsel arbetar för ett noll-fels tänkande och vägen dit är:

  • Ett aktuellt och levande kvalitetsledningssystem
  • Alla har ansvar för kundernas krav, behov, förväntningar och önskemål
  • Ömsesidigt förtroende för varandra inom företaget
  • Kompetensutveckling för att möta framtida affärsbeteenden
  • Ständigt förbättringsarbete

Kvalitetsledningssystemet omfattar hela verksamheten och bygger på ständiga förbättringar genom uppföljning av kvalitetsmål, kundtillfredsställelse, avvikelsehantering och interna revisioner. Genom ett aktivt arbete inom såväl kvalitet som miljö kan vi analysera våra kunders behov och krav och därmed ständigt förbättra vår verksamhet.

Kvalitetsledningssystemet bygger på en kundfokusering i syfte att öka kundtillfredsställelsen. Kvalitetsarbetet säkerställer dessutom att kundens krav på produkter och tjänster fastställs, dokumenteras och uppfylls. I kontraktsgenomgång före beställning dokumenteras därför samtliga krav på produkter och tjänster.

Även för produktionsprocessen finns fastställda kvalitetsmål för att uppnå krav på produkt och kvalitetsprestanda. Under produktionen genomförs kontroller för att verifiera produktkrav och validera funktionskrav.

Miljöpolicy

Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I vårt arbete verkar vi för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter och vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion. Vårt övergripande miljömål är att vidareutveckla den egna tillverkningstekniken och kemikaliehanteringen med beaktande av miljöaspekter och ett kretsloppsperspektiv.

För avfall tillämpas källsortering enligt kommunala riktlinjer. För material som är möjligt att återanvända såsom metallspill skall försäljning för återbruk ske i första hand. Kärl för olika avfallstyper finns uppställda.

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar.